Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty vuonna 2000

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen Alueen Maanpuolustusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen toiminta-alueena on Päijät-Hämeen alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistys toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa, levittämään maanpuolustustietoutta, edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen tuvallisuuspolitii-kan historiallista taustaa ja nykyisyyttä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää juhla-, kokous-, esitelmä-, keskustelu-, retkeily- ja tutustumistilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä sekä juhlatilaisuuksia. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen Suomen kansalainen, joka on suorittanut valtakunnallisen tai alueellisen maanpuolustuskurssin sekä alueellisen kurssin johdossa toiminut, ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.
Varsinaiselta jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous.

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi sen tarkoitusperää huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniapuheenjohtajalta ja –jäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa yhdistyksen toimintaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta kahden vuoden ajalta.

4 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimintaa johtaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8 muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan. Tarpeelliset toimikunnat ja toimihenkilöt hallitus voi valita myös yhdistyksen muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä on saapuvilla.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:
1. Johtaa yhdistyksen toimintaa sen tarkoitusperien toteutumiseksi.
2. Edustaa yhdistystä, tehdä yhdistyksen puolesta sitoumuksia, esiintyä yhdistyksen puolesta kantajana ja vastaajana.
3. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
4. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset
5. Vastata yhdistyksen omaisuudesta, rahavaroista ja jäsenmaksujen perimisestä
6. Valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa tulo- ja menoarvion rajoissa.
7. Päättää varsinaiseksi jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.
8. Laatia yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset.
9. Laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
10. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

Yhdistyksen hallitukselle esitettävien asioiden valmistelevana elimenä toimii yhdistyksen työvaliokunta, jonka yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus ilmoittamalla siitä jäsenille henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys – marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat sekä äänten laskijat
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
4. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (8)
5. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt
6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai jäsenten vähintään 21 päivää ennen syyskokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuun loppuun mennessä, käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut tai jäsenten vähintään 21 päivää ennen kevätkokousta hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen kaikista jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää. Yhdistyksen ylimääräinen kokous kutsutaan koolle jäsenistölle lähetettävällä henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

6 § YHDISTYKSEN TILIT JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilinpäätös, tilit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen kevätkokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi näistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotukset, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa.

Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.
Ehdotus, joka tarkoittaa yhdistyksen purkamista, tulee hyväksytyksi, jos vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

Yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan Maanpuolustuskoulutus ry:lle Päijät-Hämeen alueen hyväksi käytettäväksi.